Từ Điển | Follow 1TuDien.com on Twitter1TuDien.com on Facebook|
English - Tiếng Việt

Tiếng Việt - English

Từ Điển Tiếng Việt

English Dictionary

Français - Tiếng Việt

Tiếng Việt - Français

中文 - Nôm - Tiếng Việt

Tiếng Việt - 中文 (Beta)

日本語 - English (Beta)

1TuDien
Các tiện ích của 1TuDien, bao gồm Aaddon, Widget hay Hộp Tìm Kiếm dành cho các loại Trình Duyệt Web và các thiết bị Điện thoại di động, PDA: