Từ Điển | Follow 1TuDien.com on Twitter1TuDien.com on Facebook|
English - Tiếng Việt

Tiếng Việt - English
từ điển


noun
dictionary

Từ Điển Tiếng Việt
từ điển

dt. Sách tra cứu các từ ngữ xếp theo thứ tự nhất định
từ điển tiếng Việt từ điển thành ngữ Việt Nam từ điển Anh-Việt biên soạn từ điển


English Dictionary

Français - Tiếng Việt

Tiếng Việt - Français
dictionnaire.
Tra từ_điển : consulter un dictionnaire.

中文 - Nôm - Tiếng Việt
辭典, từ điển
 • Bộ sách tra nghĩa của từng nhóm chữ (khác với Tự điển, là bộ sách tra nghĩa của từng chữ).
 • : điển | dian3
 • : từ | ci2

  百科辭典

 • Tiếng Việt - 中文 (Beta)
  từ điển
  • 辞典 Sách tra cứu tập hợp các đơn vị ngôn ngữ và sắp xếp theo một thứ tự để tra tìm và có định nghĩa từng đơn vị.

  日本語 - English (Beta)

  1TuDien